Pogoji in dol

Pogoji in dol
I. OSNOVNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji urejajo razmerja med strankama kupoprodajne pogodbe, kjer je na eni strani družba STRICT BRAND s.r.o. , ID št. 05402298 , DDV št. CZ05402298 s sedežem na naslovu Lidická 700/19, Brno-město 602 00 kot prodajalec (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) in na drugi strani kupec (v nadaljnjem besedilu: kupec).

 

Kupec je potrošnik ali podjetnik.

 

Potrošnik je vsaka oseba, ki zunaj okvira svoje poslovne dejavnosti ali zunaj okvira samostojnega opravljanja svojega poklica sklene pogodbo s prodajalcem ali z njim kako drugače posluje.

 

Podjetnik je oseba, ki na svoj račun in odgovornost samostojno opravlja pridobitno dejavnost s poklicno ali podobno dejavnostjo z namenom, da jo trajno opravlja z namenom pridobivanja dobička. Za namene varstva potrošnikov podjetnik med drugim vključuje vsako osebo, ki sklepa pogodbe v zvezi z lastno poslovno, proizvodno ali podobno dejavnostjo ali pri samostojnem opravljanju svojega poklica, ali vsako osebo, ki deluje v imenu ali na račun podjetnika.

  
Kupec se zaveda, da nakup izdelkov, ki jih ponuja prodajalec, ne daje nobenih pravic do uporabe registriranih blagovnih znamk, trgovskih imen, logotipov podjetij itd. prodajalca ali prodajalčevih pogodbenih partnerjev, razen če je v posebni pogodbi dogovorjeno drugače.

II. KOMUNIKACIJA PRED SKLENITVIJO POGODBE
Prodajalec obvešča, da

a) stroški sredstev komunikacije na daljavo ne odstopajo od osnovne tarife (v primeru internetne in telefonske povezave v skladu s pogoji vašega operaterja prodajalec ne zaračunava dodatnih stroškov, to ne velja za pogodbeni prevoz),

b) zahteva plačilo kupnine pred kupčevim prevzemom izpolnitve od prodajalca ali pa se obveznost plačila predujma ali podobnega plačila nanaša na kupčeve zahteve za določene storitve, če so zahtevane in zagotovljene,

(c) prodajalec ne sklepa pogodb, katerih predmet je ponavljajoča se izvedba, če posreduje take pogodbe, mora ponudnik zadevne izvedbe sporočiti najkrajše obdobje, v katerem bo pogodba zavezovala stranki, vključno s podrobnostmi o ceni ali načinu njene določitve za posamezno obračunsko obdobje, ki je vedno en mesec, če je cena fiksna;

(d) v primeru licenčnih pogodb, sklenjenih za nedoločen čas, se cena licence dogovori za celotno obdobje veljavnosti licence, razen če ni drugače določeno;

e) Cene blaga in storitev so na prodajalčevem spletnem mestu navedene z DDV in brez njega, vključno z vsemi zakonsko določenimi dajatvami, vendar se stroški dobave blaga ali storitev razlikujejo glede na izbrani način in ponudnika dobave ter način plačila;

(f) če je kupec potrošnik, ima ta pravico odstopiti od pogodbe (razen če je v nadaljevanju navedeno drugače) v roku štirinajstih dni, ki teče v primeru 

prodajne pogodbe, od datuma prejema blaga

pri pogodbi za več blaga ali za dobavo več delov od datuma prejema zadnje dobave blaga, ali

pri pogodbi, katere predmet je redno ponavljajoča se dobava blaga, od datuma prejema prve dobave blaga

odstop od pogodbe je treba poslati na naslov sedeža prodajalca.

(g) potrošnik ne more odstopiti od pogodbe:

opravljanje storitev, ki jih je prodajalec opravil s predhodnim izrecnim soglasjem potrošnika pred iztekom odstopnega roka,

dobavo blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnih trgih, ki niso odvisna od volje prodajalca in do katerih lahko pride v odstopnem roku,

dobavo blaga, ki je bilo spremenjeno v skladu z željami potrošnika ali v njegovo korist,

dobavo blaga, ki se hitro pokvari, in blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom,

popravilo ali vzdrževanje, opravljeno na kraju, ki ga na zahtevo potrošnika določi potrošnik; vendar to ne velja v primeru naknadne izvedbe del, ki niso

popravil ali dobave nadomestnih delov, ki niso bili zahtevani,

(vi) dobavo blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže in ga zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti,

dobavo zvočnega ali vizualnega posnetka ali računalniškega programa, če je bila originalna embalaža poškodovana,

dobavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij,

prevoz ali prostočasne dejavnosti, če podjetnik te storitve opravi v določenem roku,

dobavo digitalnih vsebin, če te niso bile dobavljene na materialnem nosilcu in so bile dobavljene s predhodnim izrecnim soglasjem potrošnika pred iztekom odstopnega roka;

(h) v primeru odstopa od pogodbe potrošnik nosi stroške vračila blaga in v primeru pogodbe, sklenjene s sredstvi komunikacije na daljavo, stroške vračila blaga, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti;

(i) v primeru odstopa od pogodbe o opravljanju storitev, katere izvajanje se je že začelo, je potrošnik dolžan plačati sorazmerni del cene;

j) pogodba ali ustrezni davčni dokument se hrani v elektronskem arhivu prodajalca;

(k) če ima potrošnik pritožbo, se lahko obrne na nadzorni organ ali državni nadzorni organ.


 III. SPORAZUM
Kupec lahko sklene pogodbo tako, da sprejme predlog za sklenitev pogodbe na prodajalčevem spletnem mestu, tako da v košarico položi zahtevano izpolnitev (blago, storitev). Prodajalec lahko kupcu pri sklenitvi pogodbe pomaga s telefonskim ali elektronskim naročilom. Preden kupec potrdi naročilo, ima pravico spremeniti zahtevano izvedbo, prevoz in način plačila, tj. preveriti vse podatke, ki jih je vnesel v naročilo. Kupoprodajna pogodba nastane tako, da kupec pošlje naročilo po izbiri načina prevoza in plačila, prodajalec pa naročilo sprejme, pri čemer prodajalec ne odgovarja za morebitne napake pri prenosu podatkov. Prodajalec kupcu nemudoma potrdi sklenitev pogodbe z informativnim elektronskim sporočilom na elektronski naslov, ki ga je posredoval kupec.

 

Za razmerja in morebitne spore, ki izhajajo iz pogodbe, velja izključno pravo Češke republike, rešujejo pa jih pristojna sodišča Češke republike.

 

Pogodba je sklenjena v češkem jeziku. Če je za potrebe kupca izdelan prevod besedila pogodbe, se v primeru spora glede razlage pogojev uporablja razlaga pogodbe v češkem jeziku.

  
Sklenjeno pogodbo prodajalec arhivira najmanj pet let od njene sklenitve, vendar ne dlje kot v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi, za namen njene uspešne izvedbe in ni dostopna tretjim, nevpletenim strankam. Informacije o posameznih tehničnih korakih za sklenitev pogodbe so razvidne iz teh splošnih pogojev, kjer je postopek jasno opisan.

 

S kupoprodajno pogodbo se prodajalec zaveže, da bo kupcu izročil predmet nakupa in mu omogočil pridobitev lastninske pravice na njem, kupec pa se zaveže, da bo predmet sprejel in prodajalcu plačal kupnino.

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na predmetu, zato kupec postane lastnik šele po plačilu celotne kupnine.

 

Prodajalec kupcu izroči predmet in dokumente v zvezi s predmetom ter kupcu omogoči, da v skladu s pogodbo pridobi lastninsko pravico na predmetu.

 

Prodajalec izpolni obveznost izročitve predmeta kupcu, če kupcu omogoči razpolaganje s predmetom na kraju izpolnitve in o tem pravočasno obvesti kupca.

 

Če bo prodajalec stvar poslal, bo prodajalec izročil stvar kupcu (podjetniku) tako, da jo izroči prvemu prevozniku za prevoz za kupca, in bo kupcu omogočil uveljavljanje pravic iz prevozne pogodbe proti prevozniku, prodajalec ne bo izročil stvari kupcu - potrošniku, dokler prevoznik ne bo izročil stvari kupcu.

 

Če prodajalec dostavi večjo količino blaga, kot je bilo dogovorjeno, se prodajna pogodba sklene tudi za presežno količino, razen če jo kupec brez nepotrebnega odlašanja zavrne.

 

Prodajalec kupcu izroči predmet nakupa v dogovorjeni količini, kakovosti in izvedbi.

 

Če ni dogovorjeno, kako naj bo predmet pakiran, prodajalec predmet pakira v skladu z običaji; če ti niso dogovorjeni, pa na način, ki je potreben za ohranitev in zaščito predmeta. Prodajalec zagotovi blago za prevoz na enak način.

  
Stvar je pomanjkljiva, če nima dogovorjenih lastnosti. Za napake se šteje tudi delovanje druge stvari in napake v dokumentih, ki so potrebni za uporabo stvari.

 

Kupčeva pravica iz napake na stvari temelji na napaki, ki jo ima stvar, ko preide nevarnost škode na kupca, tudi če se pokaže pozneje. Kupčeva pravica nastane tudi na podlagi kasneje nastale napake, ki jo je prodajalec povzročil s kršitvijo svoje dolžnosti

 

Kupec mora blago pregledati čim prej po prehodu nevarnosti nastanka škode na blagu ter se prepričati o njegovih lastnostih in količini.

 

Nevarnost škode preide na kupca s prevzemom blaga. Enaka posledica velja, če kupec ne prevzame blaga, čeprav mu je prodajalec dovolil, da z njim razpolaga.

  
Škoda na predmetu, ki nastane po prehodu nevarnosti škode na predmetu na kupca, ne vpliva na kupčevo obveznost plačila kupnine, razen če je škodo povzročil prodajalec s kršitvijo svoje obveznosti.

 

Zamuda stranke pri prevzemu predmeta v posest daje drugi stranki pravico, da predmet proda, potem ko je prodajalcu dala primeren dodaten rok za prevzem predmeta v posest, in sicer na podlagi obvestila na prodajalčev račun. To velja tudi, če stranka zamuja s plačilom, ki je pogojeno z izročitvijo predmeta.

Odgovornost prodajalca
Prodajalec odgovarja kupcu, da je predmet ob prevzemu brez napak. Prodajalec je kupcu zlasti odgovoren, da je imel predmet v času, ko ga je kupec prevzel,

(a) ima blago lastnosti, o katerih sta se pogodbenici dogovorili, in če dogovora ni, tiste lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal ali ki jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla,

(b) blago je primerno za namen, za katerega prodajalec navaja, da ga je treba uporabiti, ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,

(c) je blago ustrezne količine, mere ali teže in

(d) predmet je skladen z zahtevami zakonodaje.

 

Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je bil predmet pomanjkljiv ob prejemu.

 

Vendar lahko kupec uveljavlja pravico do reklamacije napake, ki se pojavi pri potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih po prejemu, vendar to ne velja:

(a) v primeru blaga, prodanega po nižji ceni, za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena,

(b) za obrabo zaradi običajne uporabe,

(c) pri rabljenem blagu za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago, ko ga je prevzel kupec, ali

(d) kadar to zahteva narava stvari.

  
Kupec ni upravičen do pravice iz naslova pomanjkljive izpolnitve, če je pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je kupec sam povzročil napako.

 

Če ima stvar napako, za katero je prodajalec odgovoren, in če je stvar prodana po nižji ceni ali če gre za rabljeno stvar, ima kupec namesto pravice do zamenjave stvari pravico do primernega popusta.

Bistvena kršitev pogodbe

Če je napačna izvedba bistvena kršitev pogodbe, ima kupec pravico, da

a) da odpravi napako z dobavo novega predmeta brez napake ali dobavo manjkajočega predmeta, razen če je to glede na naravo napake nerazumno, če pa se napaka nanaša le na del predmeta, lahko kupec zahteva le zamenjavo dela; če to ni mogoče, lahko odstopi od pogodbe. Če pa je to glede na naravo napake nesorazmerno, zlasti če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima kupec pravico do brezplačne odprave napake;

(b) da napako odpravi s popravilom predmeta,

(c) do razumnega popusta na nakupno ceno ali

(d) do odstopa od pogodbe.

 

Kupec mora prodajalca obvestiti o pravici, ki jo je izbral, ob obvestilu o napaki ali brez nepotrebnega odlašanja po obvestilu o napaki. Kupec ne sme spremeniti izbrane pravice brez soglasja prodajalca; to ne velja, če je kupec zahteval popravilo napake, ki se izkaže za nepopravljivo. Če prodajalec ne odpravi napak v razumnem roku ali kupca obvesti, da napak ne bo odpravil, lahko kupec namesto odprave napake zahteva ustrezen popust na kupnino ali odstopi od pogodbe. Če kupec svoje pravice ne uveljavlja pravočasno, ima enake pravice kot v primeru nebistvene kršitve pogodbe - glej spodaj.

 

Kupec - potrošnik ima pravico do razumnega popusta tudi, če prodajalec ne more dobaviti nove stvari brez napak, zamenjati dela stvari ali stvar popraviti, pa tudi, če prodajalec napake ne odpravi v razumnem roku ali če bi odpravljanje napake potrošniku povzročilo precejšnje težave.

  
Nepomembna kršitev pogodbe

Če je pomanjkljiva izvedba nepomembna kršitev pogodbe, ima kupec pravico do odprave napake ali do razumnega popusta na nakupno ceno.

 

Dokler kupec ne uveljavlja pravice do popusta na kupnino ali ne odstopi od pogodbe, lahko prodajalec dobavi manjkajoče ali odpravi pravno napako. Prodajalec lahko druge napake odpravi tako, da stvar popravi ali po lastni izbiri dobavi novo stvar.

 

Če prodajalec napake ne odpravi ali je noče odpraviti pravočasno, lahko kupec zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe. Kupec ne more spremeniti svoje izbire brez soglasja prodajalca. Kupec ima pravico do dobave nove stvari ali zamenjave dela tudi v primeru odstranljive napake, če stvari ni mogoče pravilno uporabljati zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima kupec tudi pravico do odstopa od pogodbe.

 

Ko je kupcu dobavljena nova stvar, mora prodajalec kupcu na njegove stroške vrniti prvotno dobavljeno stvar.

 

Če kupec napake ni sporočil brez nepotrebnega odlašanja, potem ko bi jo s pravočasnim pregledom in zadostno skrbnostjo lahko odkril, mu sodišče ne prizna pravice iz naslova pomanjkljive izpolnitve. V primeru skrite napake velja enako, če napake ni prijavil brez nepotrebnega odlašanja po tem, ko bi jo kupec lahko odkril z ustrezno skrbnostjo, vendar najpozneje v dveh letih po dobavi blaga.

Z jamstvom za kakovost se prodajalec zaveže, da bo predmet določen čas primeren za običajen namen ali da bo ohranil svoje običajne lastnosti. Ti učinki vključujejo navedbo garancijskega roka ali roka uporabnosti izdelka na embalaži ali v oglasu. Garancija je lahko dana tudi za posamezen del predmeta.

 

Garancijski rok začne teči od izročitve predmeta kupcu; če je bil predmet poslan v skladu s pogodbo, začne teči od prihoda predmeta na namembni kraj. Če bo kupljeni predmet v obratovanje spravil kdo drug kot prodajalec, začne garancijski rok teči od datuma spravitve v obratovanje, če je kupec v treh tednih po prejemu predmeta naročil spravitev v obratovanje ter ustrezno in pravočasno zagotovil potrebno sodelovanje za izvedbo storitve.

 

Kupec ni upravičen do garancije, če je napaka nastala zaradi zunanjega dogodka po tem, ko je nevarnost škode na stvari prešla na kupca.

IV. ODSTOP OD POGODBE

Odstop od pogodbe s strani potrošnika

Potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe v štirinajstih dneh. Rok iz prvega stavka začne teči z dnem sklenitve pogodbe in v primeru

(a) kupoprodajne pogodbe, od datuma prejema blaga,

(b) pogodbe za več blaga ali za dobavo več delov, od datuma prejema zadnje dobave blaga; ali

(c) pogodbe, katere predmet je redna ponavljajoča se dobava blaga, od datuma prejema prve dobave blaga.

 

Prodajalec potrošniku omogoča odstop od pogodbe z elektronskim sporočilom, poslanim na elektronski naslov, naveden v kontaktnih podatkih.

 

Prav tako je mogoče odstopiti od pogodbe s korespondenco, in sicer na prodajalčev naslov.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mora blago, ki ga je prejel od prodajalca, brez nepotrebnega odlašanja in na lastne stroške poslati ali izročiti prodajalcu najpozneje v 14 dneh po odstopu.

Potrošnik mora blago vrniti kompletno, s popolno dokumentacijo, nepoškodovano, čisto, po možnosti vključno z originalno embalažo, v stanju in vrednosti, v kakršni ga je prejel.

Če se potrošnik odloči za odstop od pogodbe v navedenem roku, priporočamo, da blago dostavi na naslov prodajalca skupaj s spremnim dopisom, v katerem navede razlog za odstop od prodajne pogodbe (ni pogoj), številko potrdila o nakupu in številko bančnega računa.  
Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  
Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 14 dneh po odstopu od pogodbe, povrne vsa denarna sredstva, razen stroškov dostave (potrošnik je v izbranih primerih upravičen do brezplačne dostave), ki jih je prejel od potrošnika na podlagi pogodbe na enak način.

 

Če potrošnik odstopi od pogodbe, pa prodajalec potrošniku ni dolžan vrniti prejetega denarja, preden potrošnik izroči blago prodajalcu ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

  
Umik v drugih primerih
Kupec ne more odstopiti od pogodbe ali zahtevati dobave novega predmeta, če predmeta ne more vrniti v enakem stanju, kot ga je prejel. To ne velja,

(a) če se je stanje spremenilo zaradi pregleda z namenom odkritja napake na blagu,

(b) če je kupec predmet uporabil, preden je bila odkrita napaka,

c) če kupec s svojim dejanjem ali opustitvijo ni povzročil nezmožnosti vrnitve predmeta v nespremenjenem stanju; ali

(d) če je kupec stvar prodal, preden je bila odkrita napaka, jo porabil ali spremenil med običajno uporabo; če se je to zgodilo le deloma, mora kupec prodajalcu vrniti, kar še lahko vrne, in mu povrniti škodo v obsegu, v katerem je imel korist od uporabe stvari.

 

Če kupec napake ni pravočasno sporočil, izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

V. VARNOST IN ZAŠČITA INFORMACIJ
Prodajalec izjavlja, da so vsi osebni podatki zaupni, da se bodo uporabljali samo za izvajanje pogodbe s kupcem in prodajalčeve tržne dejavnosti ter da jih ne bo razkril, posredoval tretji osebi itd., razen v primerih, povezanih z distribucijo ali plačilom naročenega blaga (razkritje imena in naslova dostave). Prodajalec bo ravnal tako, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne bo utrpel škode za svoje pravice, zlasti za pravico do ohranjanja človeškega dostojanstva, in bo poskrbel tudi za zaščito pred nepooblaščenim poseganjem v zasebno in osebno življenje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Osebni podatki, ki jih kupec prostovoljno posreduje prodajalcu za namen izpolnitve naročila in prodajalčevih tržnih akcij, se zbirajo, obdelujejo in hranijo v skladu z veljavnimi zakoni Češke republike, zlasti z zakonom št. 101/2000 Coll. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen in veljaven. Kupec daje prodajalcu soglasje za zbiranje in obdelavo teh osebnih podatkov za namen izpolnjevanja predmeta sklenjene kupoprodajne pogodbe in uporabe v marketinške namene prodajalca (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil, telemarketing, sms), dokler kupec ne izrazi svojega pisnega nestrinjanja s to obdelavo, poslanega na naslov prodajalca. V tem primeru se za pisno izjavo šteje tudi elektronska oblika, zlasti po elektronski pošti. Kupec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do popravka (po elektronski pošti). Poleg tega lahko prodajalec obdeluje tako imenovane "piškotke", če je za to dano soglasje, da bi olajšal zagotavljanje storitev informacijske družbe v skladu z določbami Direktive 95/46/ES o namenu "piškotkov" ali podobnih orodij, pri čemer je zagotovljeno, da so uporabniki seznanjeni s podatki, ki se shranjujejo na terminalski opremi, ki jo uporabljajo. Uporabniki imajo možnost zavrniti shranjevanje piškotkov ali podobnih orodij na svojih končnih napravah, na primer z aktiviranjem funkcije anonimnega brskanja v brskalniku.

VI. ODPIRALNI ČASI
Naročila v spletni trgovini se prodajajo 24 ur na dan, 7 dni na teden.

Prejemanje naročil za odpremo do naslednjega delovnega dne na Češkem: do 18:30 ure

Sprejemanje naročil za odpremo v istem dnevu po Brnu: do 12:00. 

VII. CENE
Vse cene so pogodbene. V spletni e-trgovini so vedno aktualne in veljavne cene.

Cene so končne, tj. vključujejo DDV ter vse druge davke in dajatve, ki jih mora potrošnik plačati za pridobitev blaga, ne vključujejo pa stroškov prevoza, špedicije in stroškov komunikacijskih sredstev na daljavo.

Promocijske cene veljajo do porabe zalog, ko je navedeno število enot promocijskega blaga, ali za določeno časovno obdobje.

Redna cena pomeni priporočeno končno ceno proizvajalca/dobavitelja.

VIII. NAROČANJE
Kupec bo prejel predstavo po ceni, ki je veljala v času naročila. Ta cena bo navedena v naročilu in v sporočilu, ki potrjuje prejem naročila blaga.

Naročila je mogoče oddati na naslednje načine:

prek prodajalčeve elektronske trgovine (v nadaljnjem besedilu: e-trgovina);

po elektronski pošti na naslov, naveden v kontaktnih podatkih;

po telefonu;

 
VII. PLAČILNI POGOJI
Prodajalec sprejema naslednje plačilne pogoje:

a. plačilo v gotovini ob nakupu,

b. plačilo vnaprej z bančnim nakazilom,

c. plačilo po povzetju (gotovino od kupca prevzame prevoznik),

Blago ostane last prodajalca do popolnega plačila in prevzema, vendar nevarnost škode na blagu preide s prevzemom blaga s strani kupca.

VIII. POGOJI DOSTAVE


Pošiljke GLS, PPL, Češka pošta, DPD:
Blago lahko kupcu pošljemo z ladjarsko službo. Pogoj za dostavo naslednji delovni dan je naročilo, prejeto do 18:30, in blago na zalogi. Prevoznik običajno dostavi pošiljke kjer koli na Češkem v 24 urah. Cena pošiljanja je v skladu s cenikom, veljavnim na dan naročila.

 

Cene pošiljanja so navedene pri vsakem izdelku posebej.

Kupec mora takoj po dostavi pri prevozniku preveriti stanje pošiljke (število paketov, nepoškodovanost traku, poškodbe škatle) v skladu s priloženo dobavnico. Kupec ima pravico zavrniti prevzem pošiljke, ki ni v skladu z nakupno pogodbo, npr. ker je pošiljka nepopolna ali poškodovana. Če kupec od prevoznika prevzame tako poškodovano pošiljko, je treba poškodbe opisati v prevoznikovem prevzemnem zapisniku.

O nepopolni ali poškodovani pošiljki je treba nemudoma obvestiti prodajalca po elektronski pošti na njegov naslov, s prevoznikom sestaviti zapisnik o poškodbi in ga nemudoma poslati prodajalcu po elektronski pošti ali po pošti. Dodatna reklamacija zaradi nepopolnosti ali zunanje poškodbe pošiljke kupcu ne odvzame pravice do reklamacije predmeta, temveč daje prodajalcu možnost, da dokaže, da ne gre za kršitev kupoprodajne pogodbe.

IX. GARANCIJSKI POGOJI
Kot dokazilo o garanciji (garancijski list) prodajalec za vsako kupljeno blago izda nakupni dokument (račun ali prodajni list - v nadaljevanju garancijski list) z vsemi potrebnimi podatki, ki jih zakon zahteva za uveljavljanje garancije (zlasti ime blaga, cena, količina).

Na zahtevo kupca mora prodajalec garancijo predložiti v pisni obliki (garancijski list). Garancijski list mora vsebovati firmo, identifikacijsko številko in sedež prodajalca. Vendar prodajalec kupcu namesto garancijskega lista standardno izda dokazilo o nakupu z zgoraj navedenimi podatki, če to dopušča narava blaga.

Če je to potrebno v zvezi z zagotovljeno garancijo, prodajalec v garancijskem listu na razumljiv način pojasni vsebino zagotovljene garancije, njen obseg, pogoje, rok veljavnosti in način uveljavljanja zahtevkov, ki izhajajo iz garancije. Prodajalec mora v garancijskem listu navesti tudi, da zagotavljanje garancije ne vpliva na pravice kupca v zvezi z nakupom blaga.

Podaljšano jamstvo - to jamstvo je vedno v skladu z garancijskimi pogoji, ki jih je podal proizvajalec, in morebitnim povezanim oglaševanjem; v tem primeru mora garancijski list vedno vsebovati zgoraj navedene podatke in biti izdan v skladu z zgoraj navedenimi pogoji.

 
XI. Informacije o izvensodnem reševanju sporov
V primeru spora med potrošnikom kupcem in prodajalcem lahko potrošnik uporabi tudi možnost izvensodnega reševanja sporov. V takem primeru se lahko potrošnik kupec obrne na organ za izvensodno reševanje sporov, ki je češka trgovinska inšpekcija (www.coi.cz), in ravna v skladu z njenimi pravili. Več informacij o izvensodnem reševanju sporov je na voljo tudi na spletni strani češke trgovinske inšpekcije. Alternativno reševanje sporov je mogoče sprožiti tudi prek spletnega obrazca na spletni strani https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

TRAJANJE GAR

Garancijski rok začne teči na dan, ko kupec prejme blago, tj. na dan, ki je naveden na garancijskem listu.

Pri prodaji potrošniškega blaga je zakonsko določen garancijski rok 24 mesecev, razen če je s posebnim zakonskim predpisom določen daljši rok. Izjeme so možne pri blagu, prodanem s popustom (poškodovano, rabljeno, nepopolno itd. - takšna lastnost je vedno navedena na blagu - v nasprotnem primeru se šteje, da je blago novo, nepoškodovano in popolno). Če je blago rabljeno, prodajalec ne odgovarja za napake, ki ustrezajo stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu s strani kupca, pravice iz odgovornosti za napake na blagu pa zastarajo, če jih kupec ne uveljavlja v 12 mesecih od datuma prevzema. Ta rok prodajalec navede v prodajnem dokumentu in na dovolj vidnem mestu na ponujenem blagu ter v potrditvi naročila. V primeru blaga, ki je bilo prodano po nižji ceni zaradi napak ali nepopolnosti, garancija ne velja za napake, za katere je bila dogovorjena nižja cena.

 

Prodajalec lahko ta zakonsko določen rok podaljša. Garancijski rok je sestavljen iz zakonsko določenega roka (24 mesecev) in morebitnega podaljšanega garancijskega roka. Garancijski rok se dodatno podaljša za obdobje, v katerem je bilo blago v reklamaciji. Pravice iz odgovornosti za napake na blagu, za katere velja garancijski rok, ugasnejo, če niso bile uveljavljene v garancijskem roku.

 

V primeru podaljšanega roka se za reklamacije uporabljajo izključno ti pogoji.

GARANCIJSKI POGOJI
I. Kupcu svetujemo, da pri prevozniku takoj po dostavi preveri stanje pošiljke (število paketov, nepoškodovanost traku, poškodbe škatle) v skladu s priloženo dobavnico. Kupec ima pravico zavrniti prevzem pošiljke, ki ni v skladu s kupoprodajno pogodbo, ker je pošiljka na primer nepopolna ali poškodovana. Če kupec od prevoznika prevzame tako poškodovano pošiljko, mora poškodbo opisati v prevoznikovem zapisniku o predaji.

II. O nepopolni ali poškodovani pošiljki je treba nemudoma obvestiti po elektronski pošti na naslov, naveden v stikih, s prevoznikom sestaviti zapisnik o poškodbi in ga po elektronski pošti ali po pošti nemudoma poslati prodajalcu. Dodatna reklamacija zaradi nepopolnosti ali zunanje poškodbe pošiljke kupcu ne odvzame pravice do reklamacije predmeta, temveč daje prodajalcu možnost, da dokaže, da ni prišlo do kršitve kupoprodajne pogodbe.

III. Kraj reklamacije je prodajalčev poslovni prostor, kot je določen v uvodu k splošnim pogojem.

IV. Kupec lahko blago z napako pošlje v reklamacijo s prevozno službo ali po pošti na naslov prodajalčevega sedeža. Reklamirano blago mora biti temeljito zavarovano, da se med prevozom ne poškoduje, in mora vsebovati: reklamirano blago (vključno s popolno dodatno opremo), priporočamo, da priložite kopijo potrdila o nakupu, podroben opis napake in zadostne kontaktne podatke kupca (zlasti povratni naslov in telefonsko številko). Brez navedenega ni mogoče ugotoviti izvora in napake blaga. Ta postopek priporočamo tudi kupcu - potrošniku, razen če dokaže in izkaže drugače. Priporočamo tudi, da izberete zahtevani način obravnave reklamacije (glejte spodaj).

V. Kupec-podjetnik dokaže veljavnost garancije s predložitvijo potrdila o nakupu, če je bilo blago v preteklosti že reklamirano, predloži tudi dokazilo o reklamaciji. Ta postopek se priporoča tudi kupcu-potrošniku, razen če dokaže in izkaže zgoraj navedena dejstva drugače.

VI. Prodajalec ne jamči za popolno združljivost prodanih delov z drugimi neodobrenimi deli, razen če je takšna združljivost običajna za podobno blago in če je prodajalec na blagu izrecno navedel, da je blago združljivo le z navedenim seznamom ali nezdružljivo z njim.

VII. Garancija ne krije napak, ki so nastale zaradi nepravilnega delovanja, nestrokovnega ali neprimernega ravnanja, uporabe in namestitve v nasprotju z navodili za uporabo ali poškodb, nastalih zaradi vplivov prenapetosti v električnem omrežju (npr. strele), razen običajnih odstopanj.

Poleg tega garancija ne krije povzročene škode (če takšna dejavnost ni običajna in kljub temu ni prepovedana v priloženih navodilih za uporabo):

mehanske poškodbe blaga,

električnih udarov (vidno zažgane komponente ali tiskana vezja), razen v primeru običajnih odstopanj,

uporabe blaga v pogojih, ki ne ustrezajo temperaturi, prašnosti, vlažnosti, kemičnim in mehanskim vplivom okolja, ki jih je neposredno predvidel prodajalec ali proizvajalec,

nepravilno namestitev, ravnanje, delovanje ali zanemarjanje blaga,

blago je bilo poškodovano zaradi prevelike obremenitve ali uporabe v nasprotju s pogoji, določenimi v dokumentaciji ali splošnih načelih,

nekvalificiranega posega ali spremembe parametrov,

blago, ki ga je stranka spremenila (barvanje, upogibanje itd.), če je napaka posledica take spremembe,

če je blago poškodovano zaradi naravnih dejavnikov ali višje sile.

Te omejitve ne veljajo, če sta se kupec in prodajalec izrecno dogovorila, zamenjala ali razglasila lastnosti blaga, ki so v nasprotju z zgornjimi pogoji, ali če jih je mogoče pričakovati zaradi oglaševanja ali običajnega načina uporabe blaga.

 

IX. Blago, predloženo v reklamacijo, bo preizkušeno le glede napake, ki jo je navedel kupec (v reklamacijskem obrazcu, v priloženem listu z opisom napake). Priporočamo, da napako navedete v pisni obliki.

XV. Prodajalec ima pravico zavrniti sprejem blaga v reklamacijo, če je blago in/ali njegovi sestavni deli onesnaženi ali ne izpolnjujejo osnovnih zahtev za higiensko varno predložitev blaga v reklamacijo, razen če je onesnaženje normalno.

  
Če je kupec potrošnik, prodajalec o pritožbi odloči takoj, v zapletenih primerih pa v treh delovnih dneh. Ta rok ne vključuje časa, ki je glede na vrsto izdelka ali storitve potreben za strokovno oceno napake. Prodajalec reklamacijo, vključno z odpravo napake, reši brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. Rok 30 dni po vložitvi reklamacije se lahko po dogovoru s potrošnikom podaljša - takšno podaljšanje ne sme biti za nedoločen ali nerazumno dolg čas. Po izteku tega roka se šteje, da je napaka dejansko obstajala, potrošnik pa ima enake pravice, kot če bi šlo za napako, ki je ni bilo mogoče odpraviti. Ta rok ni zavezujoč za kupca-podjetnika, pri katerem je treba o reklamaciji odločiti v 40 dneh od datuma reklamacije.

Prodajalec kupcu-potrošniku izda pisno potrdilo o tem, kdaj je bila reklamacija vložena, kakšna je njena vsebina in kakšen način obravnave reklamacije je potreben, in sicer po elektronski pošti takoj po prejemu reklamacije (v primeru osebne reklamacije se posreduje takoj); poleg tega potrdilo o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanja reklamacije, ali razloge za zavrnitev reklamacije.

Kupec ima pravico do povračila potrebnih stroškov (zlasti poštnih stroškov, ki jih je kupec plačal pri pošiljanju reklamiranega blaga), ki so nastali v zvezi z uveljavljanjem zakonitih pravic iz naslova odgovornosti za napake (priporočamo, da zahtevek vložite najpozneje v 30 dneh od poravnave reklamacije - na zakonski rok to ne vpliva) in so dejansko in učinkovito nastali. V primeru odstopa od pogodbe zaradi napake na blagu je potrošnik upravičen tudi do povračila stroškov takega odstopa.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja reklamacije po tem, ko je bila upravičena reklamacija poravnana. V primeru neupravičenega zahtevka se garancijski rok ne podaljša. Če je bila reklamacija rešena v zakonskem garancijskem roku z zamenjavo blaga z novim, začne garancijski rok znova teči od datuma rešitve reklamacije. Trajanje reklamacije se računa od naslednjega dne po uveljavitvi reklamacije do datuma rešitve reklamacije, tj. od trenutka, ko je bil kupec dolžan prevzeti blago. Kupec je o poravnavi obveščen po elektronski pošti, ki jo je navedel že ob nakupu.

Po poravnavi reklamacije prodajalec kupca obvesti o prenehanju reklamacije po telefonu, SMS-sporočilu ali elektronski pošti. Če je bilo blago poslano s prevozno službo, bo po obdelavi samodejno poslano na kupčev naslov.

Če reklamiranega blaga ne prevzame v enem mesecu po poteku roka, v katerem bi bilo treba reklamacijo vložiti, in če je bila vložena pozneje, v enem mesecu od obvestila o njeni izvedbi (tj. običajno v 60 dneh od datuma vložitve reklamacije), ima prodajalec pravico, da ob izdaji reklamacije zaračuna znesek za skladiščenje.

Ob izdaji blaga po uveljavljanju reklamacije mora kupec predložiti dokument, na podlagi katerega je bil predmet sprejet v reklamacijo, in dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom. 

KAKO BO PRITOŽBA OBRAVNAVANA.

Če je kupec potrošnik:

Skladnost z nakupno pogodbo

Če je kupec potrošnik in če blago ob prevzemu ni v skladu s prodajno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: neskladnost s prodajno pogodbo), ima kupec pravico, da prodajalec brezplačno in brez nepotrebnega odlašanja vzpostavi blago v stanje, ki ustreza prodajni pogodbi, tako da blago zamenja ali popravi, kot zahteva kupec. Če tak postopek ni mogoč, lahko kupec zahteva primeren popust na ceno blaga ali odstopi od pogodbe. To ne velja, če je kupec vedel za neskladnost s kupoprodajno pogodbo, preden je prevzel blago, ali če je neskladnost s kupoprodajno pogodbo povzročil. Šteje se, da neskladnost s kupoprodajno pogodbo, ki se pokaže v šestih mesecih od datuma prevzema blaga, obstaja v trenutku prevzema blaga, razen če je to v nasprotju z naravo blaga ali če se dokaže nasprotno.

 

Skladnost s prodajno pogodbo pomeni zlasti, da ima prodana stvar kakovost in lastnosti, ki jih zahteva pogodba, ki jih je opisal prodajalec, proizvajalec ali njegov zastopnik ali ki jih je mogoče pričakovati na podlagi njihovega oglaševanja, ali, kjer je to primerno, kakovost in lastnosti, ki so za stvar običajne, da je skladna z zahtevami zakona, ima ustrezno količino, mero ali težo in ustreza namenu, za katerega prodajalec navaja, da se stvar uporablja, ali za katerega se običajno uporablja. 

Če je kupec potrošnik, ima glede na vrsto napake pri uveljavljanju zakonskega jamstva naslednje pravice:

če je napaka odstranljiva, pravico do brezplačne, pravilne in pravočasne odprave napake, pravico do zamenjave blaga z napako ali delov z napako, razen če je to zaradi narave napake nesorazmerno. Če tak postopek ni mogoč, pravico do razumnega popusta na kupnino ali do odstopa od kupoprodajne pogodbe,

če je napaka neodstranljiva in preprečuje pravilno uporabo blaga, pravico do zamenjave blaga z napako ali do odstopa od kupoprodajne pogodbe; enake pravice veljajo za potrošnika, če je napaka odstranljiva, vendar kupec ne more pravilno uporabljati blaga zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi velikega števila napak. Zlasti se šteje, da se napaka ponovi, če se ista napaka, ki preprečuje pravilno uporabo in je bila v garancijskem roku že vsaj dvakrat odpravljena, ponovno pojavi. Za več kot eno napako se šteje, če ima predmet hkrati vsaj tri napake, ki preprečujejo njegovo pravilno uporabo,

če gre za druge nepopravljive napake in če potrošnik ne zahteva zamenjave predmeta, ima pravico do razumnega popusta na kupnino ali do odstopa od kupoprodajne pogodbe,

O načinu reševanja reklamacije odloča kupec. Prodajalec kupca obvesti o neustreznosti izbire in predlaga ustrezen način (zlasti v primeru, ko kupec zahteva način v zvezi z odstranljivo napako, prodajalec pa ugotovi, da gre za neodstranljivo napako). Če potrošnik v razumnem roku, ki ga določi prodajalec, ne izbere načina reševanja reklamacije, ga izbere prodajalec.

 
V primeru popusta blaga pozneje ni mogoče zahtevati zaradi napake, za katero je bil popust odobren.

Če je kupec potrošnik, bo prodajalec o reklamaciji odločil takoj ali v zapletenih primerih v treh delovnih dneh. Ta rok ne vključuje časa, ki je glede na vrsto izdelka ali storitve potreben za strokovno oceno napake. Prodajalec mora reklamacijo, vključno z odpravo napake, rešiti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. Obdobje 30 dni po vložitvi reklamacije se lahko po dogovoru s potrošnikom podaljša - takšno podaljšanje ne sme biti nedoločeno ali nerazumno dolgo. Po izteku tega roka se šteje, da je napaka dejansko obstajala, potrošnik pa ima enake pravice, kot če bi šlo za napako, ki je ni bilo mogoče odpraviti. Ta rok ne zavezuje kupca, ki je podjetnik in katerega razmerje s prodajalcem zato ureja trgovinski zakonik.

Prodajalec mora kupcu potrošniku izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je bila reklamacija vložena, kakšna je njena vsebina, kakšen način obravnave reklamacije je potreben, in sicer po elektronski pošti takoj po prejemu reklamacije (v primeru osebne vloge se posreduje takoj); prav tako potrdilo o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanja reklamacije, ali razloge za zavrnitev reklamacije.

Kupec ima pravico do povračila potrebnih stroškov (zlasti poštnih stroškov, ki jih je kupec plačal pri pošiljanju reklamiranega blaga), ki so nastali v zvezi z uveljavljanjem zakonitih pravic iz naslova odgovornosti za napake (priporočamo, da zahtevek vložite najpozneje v 30 dneh od poravnave reklamacije - na zakonski rok to ne vpliva) in so dejansko in učinkovito nastali.  V primeru odstopa od pogodbe zaradi napake na blagu je potrošnik upravičen tudi do povračila stroškov takega odstopa. 

Če je kupec podjetnik:

Če gre za napako, ki jo je mogoče odpraviti, bo blago popravljeno. Če popravilo ni mogoče in narava napake ne preprečuje normalne uporabe, se lahko prodajalec in kupec dogovorita o razumnem popustu na ceno blaga. V primeru popusta napake ni mogoče uveljavljati pozneje.

 

Če napake ni mogoče odpraviti in zaradi nje blaga ni mogoče pravilno uporabljati kot stvari brez napake, ima prodajalec pravico, da blago z napako nadomesti z blagom z enakimi ali podobnimi uporabnimi lastnostmi ali izda dobropis. 

I. Ko je upravičena reklamacija poravnana, se garancijski rok podaljša za čas trajanja reklamacije. V primeru neupravičenega zahtevka se garancijski rok ne podaljša. Če je bil reklamacijski zahtevek za blago rešen v zakonsko določenem garancijskem roku z zamenjavo blaga z novim, začne garancijski rok znova teči od datuma rešitve reklamacijskega zahtevka. Trajanje reklamacije se računa od naslednjega dne po uveljavitvi reklamacije do dneva poravnave reklamacije, tj. od dneva, ko je bil kupec dolžan prevzeti blago. Kupec je o poravnavi obveščen na elektronski naslov, ki ga je navedel ob nakupu.

II. Po poravnavi reklamacije prodajalec obvesti kupca o prenehanju reklamacije po telefonu, SMS sporočilu ali elektronski pošti. Če je bilo blago poslano s prevozno službo, bo po poravnavi samodejno poslano na kupčev naslov.

III. Če reklamirano blago ni prevzeto v enem mesecu po poteku roka, v katerem bi bilo treba reklamacijo izvesti, če pa je bila izvedena pozneje, v enem mesecu od obvestila o reklamaciji (tj. običajno v 60 dneh od datuma reklamacije), ima prodajalec v skladu s členom 656 civilnega zakonika pravico ob izdaji reklamacije zaračunati znesek skladiščenja.

IV. Pri izdaji blaga po poravnavi reklamacije mora kupec predložiti dokument, na podlagi katerega je bila stvar sprejeta v reklamacijo, svojo identiteto pa mora dokazati z osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom.  

BREZPLAČNA STORITEV
Za izdelke, ki se prodajajo z garancijo, daljšo od 24 mesecev, je po preteku 24-mesečnega obdobja zagotovljena brezplačna storitev. V primeru napake na izdelku po 24-mesečnem obdobju bo takšen izdelek sprejet na servis in popravljen ali zamenjan z drugim izdelkom z enakimi ali boljšimi specifikacijami. Če nobena od teh rešitev ne bo mogoča, bo izdana dobropisna listina. Prodajalec se zavezuje, da bo takšen servis prekinil v 35 dneh po prejemu blaga - po tem roku ima kupec pravico odstopiti od pogodbe.
 

X. KONČNE DOLOČBE
Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 1. januarja 2014 ter nadomeščajo prejšnjo različico splošnih pogojev. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev brez predhodnega obvestila.

 

Želimo vam prijetno nakupovalno izkušnjo

zakaj pri nas

Spinner
Cookies Cookies

Vaše soglasje potrebujemo za uporabo posameznih podatkov, da vam med drugim prikažemo informacije, povezane z vašimi interesi. Soglasje lahko podate s klikom na gumb "V redu".

Soglasje lahko zavrnete. tukaj.

Tu lahko po želji prilagodite nastavitve piškotkov.