Pravilnik o zasebnosti

Informacije o obdelavi osebnih podatkov
Družba STRICT BRAND s.r.o. izvaja obdelavo vaših osebnih podatkov iz razlogov zakonitega interesa ali če je to potrebno za izpolnitev pogodbe z vami v zvezi s prodajo blaga (ali za izvajanje ukrepov, sprejetih pred sklenitvijo take pogodbe), prav tako pa izvaja obdelavo vaših osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje javnih obveznosti te družbe.

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca
Upravljavec vaših osebnih podatkov je poslovna družba STRICT BRAND s.r.o., s sedežem na naslovu Lidická 700/19, 602 00 Brno, matična številka: 05402298, vpis v poslovni register: spis C 95163, ki se vodi pri okrožnem sodišču v Brnu (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
Kontaktni podatki upravljavca so naslednji: naslov za dostavo Lidická 700/19, 602 00 Brno, elektronski naslov obchod@strict-brand.cz, telefon +420 774 547 999.
Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.


Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je, da je obdelava potrebna za namene zakonitih interesov zadevnega upravljavca ali tretje osebe v smislu člena 6(1)(f) Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ("Uredba") ali
je potrebna za izpolnitev pogodbe med vami in upravljavcem ali za izvedbo ukrepa upravljavca pred sklenitvijo take pogodbe v smislu člena 6(1)(b) Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Uredba); ali
je potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca v smislu člena 6(1)(c) Uredbe, in zlasti za izpolnjevanje obveznosti, ki jih upravljavcu nalagajo splošno zavezujoče pravne določbe, zlasti zakon št. 235/2004 Z. z. o davku na dodano vrednost, kakor je bil spremenjen, zakon št. 586/1992 Z. z. o davku na dohodek, kakor je bil spremenjen, in zakon št. 563/1991 Z. z. o računovodstvu, kakor je bil spremenjen.

Obseg in namen obdelave osebnih podatkov
Upravljavec na podlagi vaše privolitve obdeluje naslednje podatke: ime in priimek, naslov za izdajo računa, naslov za dostavo, elektronski naslov, telefonsko številko, številko za DDV in davčno številko.
Namen obdelave vaših osebnih podatkov je: zakoniti interes upravljavca ali tretje osebe, da izpolni zahtevo posameznika, da pošlje ponudbo, odgovori na povpraševanje ali komentira članek, blago ali storitve, ali
izpolnitev pogodbe med vami in upravljavcem, vključno z dostavo blaga in reševanjem pravic iz odgovornosti za napake, ali izvedba ukrepov upravljavca pred sklenitvijo takšne pogodbe in izpolnitev povezanih javnopravnih obveznosti upravljavca.
Upravljavec ne izvaja samodejnega individualnega odločanja v smislu člena 22 Uredbe.


Trajanje hrambe osebnih podatkov
Vaši osebni podatki se bodo obdelovali za čas trajanja učinkov pravic in obveznosti iz pogodbe in za obdobje, potrebno za namene arhiviranja v skladu z ustreznimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, vendar ne dlje kot za obdobje, določeno s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, ali
za obdobje treh let.

Drugi prejemniki osebnih podatkov
Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov so prevozna podjetja in druge osebe, ki sodelujejo pri dostavi blaga ali storitev, ter osebe, ki zagotavljajo tehnične storitve, povezane z delovanjem e-trgovine, vključno z delovanjem programske opreme in shranjevanjem podatkov.
Poleg tega so lahko prejemniki vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti, davčni organi ali drugi pristojni organi v primerih, ko to od upravljavca zahtevajo splošno zavezujoči pravni predpisi.
Upravljavec vaših osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.


Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Pod pogoji, določenimi v uredbi, imate pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa svojih osebnih podatkov ali omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelavi svojih osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov.
Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši Uredbo, imate med drugim pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.
Osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Zagotavljanje vaših osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe in brez zagotavljanja vaših osebnih podatkov upravljavec ne more skleniti ali izvajati pogodbe.

zakaj pri nas

Spinner
Cookies Cookies

Vaše soglasje potrebujemo za uporabo posameznih podatkov, da vam med drugim prikažemo informacije, povezane z vašimi interesi. Soglasje lahko podate s klikom na gumb "V redu".

Soglasje lahko zavrnete. tukaj.

Tu lahko po želji prilagodite nastavitve piškotkov.